ЩЕ РАЗ ПРО ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ ЛІКАРІВ

 • «Віднині держава визнає те навчання, яке хоче проходити лікар: тренінги, школи, стажування, онлайн-курси, курси навчання за кордоном. Лікар отримав свободу у виборі тем, змісту і формату підвищення кваліфікації. Більше того, він може проходити курси і семінари не за своїм профілем, а робити це відповідно до потреб у своєму вдосконаленні, які відчуває сам.

  Держава підтримує мотивованих і тих, хто хоче навчатися; держава планує виділяти гроші адресно на кожного лікаря, не спрямовуючи їх, як раніше, на утримання застарілих інституцій.

  Держава більше не імітує і не змушує це робити лікарів: передатестаційний цикл необов’язковий, а самозвіт лікаря та співбесіду з атестаційною комісією скасували. Зайва бюрократія у вигляді самозвітів про професійну діяльність за останні три роки змінилася на індивідуальне освітнє портфоліо лише на одну сторінку, яке містить перелік перелік курсів та навчальних конференцій, які лікар відвідав упродовж року. Тепер держава очікує, що лікар проходитиме той чи інший вид навчання постійно, а не раз на п’ять років, і набиратиме 50 балів безперервного професійного розвитку (БПР) щорічно», − розповів заступник в. о. міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський на сторінках «Дайджесту змін в охороні здоров’я” (№ 16, червень, 2019).

  Відповідний наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 набув чинності 5 квітня 2019 року (текст за поси­ланням: http://bit.ly/nakaz446).

  КОЛИ ПОЧНЕ ДІЯТИ БПР І ЯК ЦЕ ПРАЦЮВАТИМЕ?

  Для тих, хто не атестуєть­ся цього року, набір 50 балів БПР на 2019 рік є рекомендованим, а обов’язковим стане з 1 січня 2020 року. Лікарям, які повинні прохо­дити чергову атестацію у 2019 р. та які навчались на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 роках, буде нараховано 50 балів БПР на основі документів, які вони отримали після успішного завер­шення передатестаційного циклу.

  Починаючи з 1 січня 2020 року, ко­жен лікар упродовж року має набра­ти щонайменше 50 балів БПР. Бали нараховуються за різні види навчан­ня, які лікар вільно обирає із запро­понованого МОЗ України переліку видів діяльності. Загалом кількість балів не обмежена, проте щорічний обов’язковий мінімум — саме 50 ба­лів. Лікарі, які значно перевищують кількісні та якісні вимоги до БПР і мають відповідний стаж, можуть по­зачергово отримати вищу категорію.

  Лікар щороку вносить інформацію про своє навчання до особистого освітнього портфоліо та засвідчує його у керівника свого закладу. Бали в портфоліо обліковуються відповідно до додатка 5 до Порядку проведення атестації лікарів (поси­лання: http://bit.ly/dodatok_5). Бланк освітнього портфоліо — це додаток 2 цього ж Порядку (посилання: http://bit.ly/dodatky_1_4, 2 стор.).

  Перелік заходів та видів освітньої діяльності, за які нараховують бали БПР, включає:

  • науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми;
  • дистанційні онлайн-курси;
  • навчання на симуляційних тре­нінгах, тематичне навчання або семінари;
  • цикли тематичного вдоскона­лення на факультетах і в за­кладах післядипломної освіти тривалістю один, два чи більше тижнів;
  • навчання або стажування в університеті або закла­ді охорони здоров’я в Україні або за кордоном;
  • публікацію статті або огляду в журналі з імпакт-фактором.

  З 2021 року для перевірки облікова­них балів лікар має щороку до 1 бе­резня надсилати своє портфоліо в атестаційну комісію.

  Якщо дані про перебіг БПР сфальси­фіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації.

  Підтвердження кваліфікаційної категорії відбувається раз на п’ять років, атестацію на присвоєння на­ступної категорії можна проходити частіше.

  Для атестації на присвоєння/під­твердження кваліфікаційної кате­горії лікар за два місяці до початку роботи комісії надає:

  • письмову заяву;
  • копію диплома про освіту, тру­дову книжку, сертифікат лікаря-спеціаліста і посвідчення про на­явність кваліфікаційної категорії;
  • атестаційний листок;
  • особисте освітнє портфоліо з результатами БПР;

  копії документів, що підтвер­джують обліковані бали БПР.

  У день атестації лікарю необхідно з’явитися з оригіналами сертифіка­тів для того, щоб підтвердити справ­жність внесених даних. Передбача­ється, що в майбутньому процедура атестації буде електронною.

  ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ?

  1. Лікар вільний у виборі тем, змісту і формату свого навчання

  Раніше обов’язкове навчання відбу­валось у чітко визначених Міністер­ством закладах: трьох державних академіях післядипломної освіти і на 14 факультетах післядиплом­ної освіти. Відсутність конкуренції на ринку освітніх послуг не стиму­лювала надавачів освітніх послуг до осучаснення змісту навчальних програм.

  Тепер монополію надавачів освітніх послуг скасовано. Лікар сам обиратиме цікаві та зручні для нього теми й формати навчання. Можна обирати заходи як в Україні, так і за її межами, навчатись дистанційно і стаціонарно, у державному чи приватному освітньому закладі, і найголовніше — відповідно до індивідуальної потреби лікаря. За кожен вид навчання лікарю нараховується певна кількість балів, яку зазначено в додатку до Порядку проведення атестації лікарів.

  1. Спрощення процедури атестації

  За новим порядком атестації лікар не подаватиме звіту про професійну діяльність за останні три роки. Замість 20 сторінок статистичних показників лікарі подаватимуть індивідуальне освітнє портфоліо всього на одну сторінку. Співбесіду з атестаційною комісією також скасовано.

   За матеріалами http://moz.gov.ua/

2 коментарі